Nieuwsbrief 01

16 november 2017 11:55

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). Dit najaar wordt organiseren we een archeologiedag zodat geïnteresseerden kunnen bekijken wat de archeologen opgraven en hoe ze dat doen.

Uit het eerder uitgevoerde vooronderzoek (booronderzoek en proefsleuvenonderzoek) is gebleken dat op vijf plekken binnen de contouren van de rondweg archeologisch resten zijn te verwachten. Het betreft plekken die in het verleden hoog en droog in het landschap lagen en die zijn afgedekt door een dik humeus dek. Daardoor zijn deze resten waarschijnlijk goed bewaard gebleven. Binnen de contouren van de vindplaatsen gaat een team van archeologen met graafmachines het humeuze dek verwijderen om vervolgens de onderliggende sporen en vondsten te documenteren en te verzamelen.

Bronstijd tot en met de Middeleeuwen

Het onderzoek gaat naar verwachting sporen opleveren uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen. Mogelijk vinden we een crematiegrafveld uit de Romeinse Tijd, ijzerbewerking uit de Middeleeuwen en sporen van een legerkamp uit de 80-jarige oorlog. De vondsten kunnen een mooi beeld geven over het verleden van Voorst. Hoe leefden de bewoners van Voorst in de prehistorie en hoe maakten zij gebruik van het landschap?

Archeologiedag

In november organiseren wij een open dag zodat geïnteresseerden een deel van de sporen en vondsten kunnen bekijken. Archeologen vertellen over de manier van opgraven en wat er tot nu toe is gevonden. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.

Bomen kappen

In november kappen we de bomen die ruimte moeten maken om de rondweg aan te kunnen leggen. De bomen worden weer teruggeplaatst in de vorm van mooie bomenlanen. De gemeente Voorst heeft ons daarvoor de kapvergunning verleend.

Inloopavond

Op maandag 27 november organiseert de aannemer een inloopavond van 19.00 – 21.00 uur in het Dorpshuis in Voorst. Zij informeren u over het definitieve ontwerp van de rondweg en de planning.